ASF

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALT FÖRETAG - EN VÄG TILL ARBETSMARKNADEN

 

Att få ett arbete och ha egen försörjning idag kan vara svårt och kännas ouppnåeligt, speciellt om det finns något som hindrar. Inte alla hinder är synliga och det kan innebära att man kan få svårighet att passa in eller att bli accepterad på en vanlig arbetsplats.

 

Sociala företag startas och drivs av just dessa människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, eller har svårigheter att komma in på den.

 

Syftet är att driva en affärsverksamhet som erbjuder en arbetsplats som är anpassad efter medarbetarna och inte tvärtom. De arbetsintegrerade sociala företagen arbetar med försäljning av tjänster eller varor och idé och arbetsuppgifter växer fram genom intresse och kompetens hos medarbetarna.

 

Det är vanligt att sociala företag har anknytning till arbeten av rehabiliterande sort, så som hunddagis eller städ/trädgårdstjänster, men det finns även företag som skapas utifrån efterfrågan på en marknad.

 

Idag finns det över 300 st. sociala företag som är verksamma i Sverige och antalet växer stadigt. Det finns idag ett behov av platser för människor som av olika skäl har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och här fyller de arbetsintegrerande sociala företagen en otroligt viktigt roll som både komplement och alternativ till kommunala och andra sysselsättningsåtgärder. 

 

Det finns många olika former och variationer av sociala företag och såhär ser kriterierna ut för ett sådant:

 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentliga verksamheter

Det finns sociala företag som har ett samhälleligt syfte, som är fristående från offentlig sektor och som återinvesterar sina vinster, men den typ av sociala företag som beskrivits här är arbetsintegrerande sociala företag och det huvudsakliga syftet är där, att skapa arbete och sysselsättning till de som behöver det.

 

Det viktigaste är att alla får chans att arbeta 100% av sin egen förmåga.

 

 

 

Empowerment och delaktighet

Ett av målen är att ASF ska jobba med arbetsintegrerande ändamål, och det görs på bästa sätt genom utbildning, utveckling och expandering av själva verksamheten.

 

En människas identitet stärks av ett socialt samspel. Känslan av att kunna bidra ekonomiskt till familj, hushåll och samhälle leder till social hållbarhet och Empowerment till människor. 

Lite frågor och svar om ASF

 

v  Får man lön i ett ASF?

 Ja, man får lön efter kollektivavtal. Vi skiljer oss inte från något annat företag.

 

v  När kan man bli anställd i ett ASF?

När personens kompetens matchar företagets behov & det finns ekonomiska förutsättningar att anställa.

 

v  Nyttjar ASF gratis arbetskraft?

Nej, den anpassning som företaget behöver för att rusta människor till arbete är omfattande. Att börja på ett ASF innebär ett planerat & väl dokumenterat arbetsplatsförlagt lärande.

 

v  Vem kan börja i ett ASF?

ASF kan vara aktuellt för personer som har svårt att få arbete/sysselsättning och vars svårigheter berättigar till någon form av lönestöd.

 

v  Vad händer om man inte blir anställd?

Den som inte får anställning kan få med sig mer erfarenhet, kompetens, referenser, nätverk och dessutom oftast en plan för hur personen kan gå vidare på bästa sätt.

 

v  Är inte ASF beroende av bidrag från offentlig sektor?

ASF är uppdragstagare och inte bidragstagare – som skriver kontrakt och upphandlas – precis som alla andra leverantörer till offentlig sektor.

 

v  Vad är skillnaden mellan arbetsintegrerande sociala företag och andra aktörer som erbjuder arbetsträning, rehabilitering och LSS?

 

Det är just att de är arbetsintegrerande sociala företag, det vill säga affärsverksamheter med syfte att skapa arbete för personer som har/haft svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. De ska också erbjuda en hög grad av delaktighet, vinsten ska återinvesteras i den egna verksamheten och de ska vara fristående från offentlig sektor.