ASF

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALT FÖRETAG - EN VÄG TILL ARBETSMARKNADEN

 

Att få ett arbete och ha egen försörjning idag kan vara svårt och kännas ouppnåeligt, speciellt om det finns något som hindrar. Inte alla hinder är synliga och det kan innebära att man kan få svårighet att passa in eller att bli accepterad på en vanlig arbetsplats.

 

Sociala företag startas och drivs av just dessa människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, eller har svårigheter att komma in på den.

 

Syftet är att driva en affärsverksamhet som erbjuder en arbetsplats som är anpassad efter medarbetarna och inte tvärtom. De arbetsintegrerade sociala företagen arbetar med försäljning av tjänster eller varor och idé och arbetsuppgifter växer fram genom intresse och kompetens hos medarbetarna.

 

Det är vanligt att sociala företag har anknytning till arbeten av rehabiliterande sort, så som hunddagis eller städ/trädgårdstjänster, men det finns även företag som skapas utifrån efterfrågan på en marknad.

 

Idag finns det cirka 330 sociala företag som är verksamma i Sverige och antalet växer stadigt. Det finns idag ett behov av platser för människor som av olika skäl har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och här fyller de arbetsintegrerande sociala företagen en otroligt viktigt roll som både komplement och alternativ till kommunala och andra sysselsättningsåtgärder. 

 

Det finns många olika former och variationer av sociala företag och såhär ser kriterierna ut för ett sådant:

 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentliga verksamheter

Det finns sociala företag som har ett samhälleligt syfte, som är fristående från offentlig sektor och som återinvesterar sina vinster, men den typ av sociala företag som beskrivits här är arbetsintegrerande företag och det huvudsakliga syftet är där, att skapa arbete och sysselsättning till de som behöver det.

 

Det viktigaste är att alla får chans att arbeta 100% av sin egen förmåga.

 

 

 

Empowerment och delaktighet

TVÅ FUNKTIONER 

 

Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som vilket annat som helst. Det innebär att de kan konkurrera med andra företag, men även att de har samma ansvar och skyldigheter gentemot både kunder och anställda liksom andra företag.

 

Formen för ett socialt företag kan variera men de flesta drivs som en ekonomisk eller ideell förening. Oavsett hur den juridiska former ser ut så är affärsidén precis lika viktig som medarbetarnas behov och vilja. Tillsammans bestämmer man upplägg och ser till att alla medarbetare får en roll och uppgifter som passar just dem. Man ser också över vad för kunskap och kompetens som behövs - och hur man skaffar den.

 

En av de allra viktigaste komponenterna i ett socialt företag är dock chansen att få vara med och bestämma över sitt arbete, att få vara delaktig och ha kontroll över sin arbetssituation samt att bli efterfrågad för synpunkter leder till empowerment, och det är så varje socialt företag strävar efter att arbeta.

 

I alla arbetsintegrerande företag så är det viktigt med delaktigheten kring arbetets organisation, och många gånger innebär denna delaktigheten att medarbetare involveras i arbetet att driva företaget. Det är en viktigt del i att själv ta ett aktivt ansvar och ha inflytande över sin utvecklingsprocess.

 

Det finns en styrka i sociala företag, och den styrkan är att kunna skapa ett "vi" som har stor betydelse för utveckling av både företag och medarbetare. Delaktigheten, som är ett av de arbetsintegrerande sociala företagens kännetecken är ett viktigt instrument för en god arbetsplats.

 

När man fastnat i missbruk, sjukdom eller i en annan destruktiv situation, är det lätt att misströsta och tro att det inte finns någon väg ut. I företag som dessa finns det personer som lyckats ta sig ur till synes hopplösa situationer och skapat sig ett nytt liv. De är viktiga förebilder för att förstå att det går att bryta negativa cirklar. I ett arbetsintegrerande socialt företag kämpar man tillsammans och stöttar varandra.