E.L.S.A. som Arbetsintegrerat Socialt Företag (ASF)

E.LS.A. Hundcoop startades 3:e september 2012 av tre personer som kände att de ville förändra sin situation.

 

Efter ett antal år i kommunens dagliga verksamhet kände att de ville vidare men frågan var bara hur...

 

Då fick de förfrågan om de ville starta ett socialt företag och svaret var självklart ja!

 

Tillsammans med en handledare började de processen hösten 2011 och ungefär ett år senare så startade verksamheten, 3:e september 2012 för att vara exakt.

 

Till en början så rastade man bara hundar då det inte fanns kapital för en lokal men i januari 2013 så öppnades dagiset, som från början var målet.

 

Efter det så har företaget växt i både hundar, människor och kunskap. Första anställningen blev i juni 2013 och ytterligare två september 2013. 

 

Idag har E.L.S.A. Hundcoop 7 stycken anställda, alla med olika bakgrund och kunskap.


Dubbel affärsidé

E.L.S.A. liksom många andra sociala företag har en så kallad dubbel affärsidé.

 

Vår huvudsakliga och bärande affärsidé är att erbjuda kvalitativa tjänster till hundägare men vi erbjuder även platser för arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering.

 

Hundarna är vår huvudsakliga affärsidé och det innebär att en del av tiden går till att förbättra verksamheten kring dom. Att hjälpa människor från utanförskap till delaktighet är också oerhört viktigt för oss.

 

En av de stora fördelarna med att komma till oss som arbetstränande eller deltagare är att vi alla själva har, eller har haft arbetshinder och kan erbjuda en förståelse för den problematik som ett arbetshinder kan medföra.

 

Vi försöker skapa delaktighet och empowerment hos alla som kommer till oss.

Oftast genom att man tillsammans kommer fram till arbetsuppgifter som är anpassade efter ens egna förmåga.

 

Det är viktigt att man får prova sig fram och få den stöttning man behöver för att gå vidare och utvecklas.

 

Hundarna, våra promenader och aktiviteter är en bidragande del i den process som en deltagare ofta genomgår med arbetsträning hos oss. 

 

Hos oss stöttar handledarna deltagarna i att successivt öka sin förmåga och att ta eget ansvar inom ett önskat område. 


ARBETSINTEGRERANDE SOCIALT FÖRETAG - EN VÄG TILL ARBETSMARKNADEN

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter.
  •   Som är organisatoriskt fristående från offentliga verksamheter.

Det finns sociala företag som har ett samhälleligt syfte, som är fristående från offentlig sektor och som återinvesterar sina vinster, men den typ av sociala företag som beskrivits här är arbetsintegrerande sociala företag och det huvudsakliga syftet är där, att skapa arbete och sysselsättning till de som behöver det.

 

 

Det viktigaste är att alla får chans att arbeta 100% av sin egen förmåga.


Empowerment och delaktighet

Ett av målen är att ASF ska jobba med arbetsintegrerande ändamål, och det görs på bästa sätt genom utbildning, utveckling och expandering av själva verksamheten.

 

En människas identitet stärks av ett socialt samspel.

 

Känslan av att kunna bidra ekonomiskt till familj, hushåll och samhälle leder till social hållbarhet och ger Empowerment till människor. 


Lite frågor och svar om ASF

 

v  Får man lön i ett ASF?

 Ja, man får lön efter kollektivavtal. Vi skiljer oss inte från något annat företag.

 

v  När kan man bli anställd i ett ASF?

När personens kompetens matchar företagets behov & det finns ekonomiska förutsättningar att anställa.

 

v  Nyttjar ASF gratis arbetskraft?

Nej, den anpassning som företaget behöver för att rusta människor till arbete är omfattande. Att börja på ett ASF innebär ett planerat & väl dokumenterat arbetsplatsförlagt lärande.

 

v  Vem kan börja i ett ASF?

ASF kan vara aktuellt för personer som har svårt att få arbete/sysselsättning och vars svårigheter berättigar till någon form av lönestöd.

 

v  Vad händer om man inte blir anställd?

Den som inte får anställning kan få med sig mer erfarenhet, kompetens, referenser, nätverk och dessutom oftast en plan för hur personen kan gå vidare på bästa sätt.

 

v  Är inte ASF beroende av bidrag från offentlig sektor?

ASF är uppdragstagare och inte bidragstagare – som skriver kontrakt och upphandlas – precis som alla andra leverantörer till offentlig sektor.

 

v  Vad är skillnaden mellan arbetsintegrerande sociala företag och andra aktörer som erbjuder arbetsträning, rehabilitering och LSS?

 

Det är just att de är arbetsintegrerande sociala företag, det vill säga affärsverksamheter med syfte att skapa arbete för personer som har/haft svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. De ska också erbjuda en hög grad av delaktighet, vinsten ska återinvesteras i den egna verksamheten och de ska vara fristående från offentlig sektor.